Voorwaarden BE(E) Top of mind & De Inclusieve organisatie

Voorwaarden BE(E) Top of mind en De inclusieve organisatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BE(E) Top of mind. De Inclusie organisatie is onderdeel van BE(E) Top of mind en staat ingeschreven onder hetzelfde KvK-nummer.

 

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;

BE(E) Top of mind & De Inclusieve Organisatie: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: gevestigd te Poeldijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 66692814.

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon die of het bedrijf (rechtspersoon) dat een Overeenkomst aangaat met BE(E) Top of mind & De Inclusieve Organisatie;
 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen BE(E) Top of mind en de Opdrachtgever;
 3. Werkzaamheden: de werkzaamheden die BE(E) Top of mind in opdracht van de Opdrachtgever uitvoert;
 4. Digitale producten: het digitale product zoals DGI-audit, Inclusief communiceren, De inclusieve organisatie en andere producten dat BE(E) Top of mind aanbiedt en dat de Opdrachtgever via de Website kan bestellen; 
 5. Website: de website www.deinclusieveorganisatie.nl die door BE(E) Top of mind wordt beheerd;
 6. Social media: Facebook, Twitter, LinkedIn & Instagram die door BE(E) Top of mind wordt beheerd. 

Artikel 2. Algemeen 

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen BE(E) Top of mind en de Opdrachtgever.
 2. De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met BE(E) Top of mind waarvan voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze schriftelijk anders overeengekomen wordt.  
 5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door BE(E) Top of mind vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 6. Gedurende de Overeenkomst behoudt BE(E) Top of mind zicht te allen tijde het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden niet eerder van toepassing dan nadat deze wijzigingen aan de Opdrachtgever kenbaar zijn gemaakt en deze daartegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt onder opgave van reden.
 • Indien BE(E) Top of mind niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat BE(E) Top of mind het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
 • Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van BE(E) Top of mind zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur van 14 dagen. 
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan BE(E) Top of mind opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop BE(E) Top of mind haar aanbieding baseert.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is BE(E) Top of mind daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BE(E) Top of mind anders aangeeft.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BE(E) Top of mind niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, offertes, e-mailberichten en overeenkomsten binden BE(E) Top of mind niet.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand: 
 1. nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst of offerte heeft ondertekend en aan BE(E) Top of mind heeft geretourneerd; of
 2. nadat de Opdrachtgever via de e-mail akkoord is gegaan met het aanbod en/of de offerte van  BE(E) Top of mind.

 

Artikel 5. Annulering 

1. Indien de Opdrachtgever een tot stand gekomen Overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. Dit gebeurt conform het volgende schema:

  • 1 week van tevoren annuleren = 100% van offerte bedrag
  • 2 weken van tevoren = 75% van offerte bedrag
  • 3 weken van tevoren = 50% van offerte bedrag
 1. Annulering dient schriftelijk te geschieden.
 2. De Opdrachtgever is geen annuleringskosten aan BE(E) Top of mind verschuldigd indien partijen in de Overeenkomst zijn overeengekomen dat de Overeenkomst voor bepaalde tijd tussentijds kan worden opgezegd.
 3. Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 

Artikel 6. Opzegging 

 1. De Opdrachtnemer is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. 
 2. De Opdrachtnemer is tevens bevoegd de overeenkomst op te zeggen indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn, dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 3. De Opdrachtgever kan een tot stand gekomen Overeenkomst tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen, mits de Opdrachtgever zich heeft gehouden aan de volgende termijnen van opzegging:
 • twee maanden bij opdracht(en) met een doorlooptijd van 6 maanden of meer;
 • één maand bij opdracht(en) met een doorlooptijd van 5 maanden of minder. 
 1. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de Opdrachtgever, heeft de Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan haar zijde ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, alsmede van additionele kosten die zij redelijkerwijs moet maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het de Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding. 
 3. De Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) opzegging aanspraak op betaling van de facturen voor door haar tot dan toe verrichte werkzaamheden. Voor zover overdracht van werkzaamheden aan de Opdrachtgever of aan door de Opdrachtgever aangewezen derden extra kosten voor de Opdrachtnemer met zich meebrengt, worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 7. Uitvoering van de Overeenkomst 

 1. BE(E) Top of mind zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. BE(E) Top of mind zal bij de uitvoering van de Overeenkomst (waar nodig is) in goed overleg met de Opdrachtgever afstemmen, doch vanuit een professioneel onafhankelijk opstelling. 
 1. BE(E) Top of mind voert de werkzaamheden uit vanuit haar eigen kantoor of op afgesproken locatie. 
 2. BE(E) Top of mind heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving aan de
  Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te
  nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
 3. BE(E) Top of mind kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de Opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
 4. BE(E) Top of mind kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot het door de Opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
 5. Voor de uitvoering van de Overeenkomst kan BE(E) Top of mind afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. BE(E) Top of mind is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 6. BE(E) Top of mind zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

 

Artikel 8. Verplichtingen van de Opdrachtgever 

 1. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan BE(E) Top of mind aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan BE(E) Top of mind worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan BE(E) Top of mind zijn verstrekt, heeft BE(E) Top of mind het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door BE(E) Top of mind voorgeschreven specificaties. 
 4. Indien de Opdrachtgever aan BE(E) Top of mind informatiedragers, elektronische bestanden of software
  etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
 5. De Opdrachtgever dient BE(E) Top of mind alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de Overeenkomst uit te kunnen voeren.
 6. De Opdrachtgever vrijwaart BE(E) Top of mind voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Opdrachtgever toerekenbaar is.
 7. De Opdrachtgever is gehouden BE(E) Top of mind onverwijld te informeren omtrent feiten en
   omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

 

Artikel 9. Wijziging factuuradres of verhuizing 

 1. Indien de Opdrachtgever verhuist dan wel het factuuradres van de Opdrachtgever wijzigt, dient de Opdrachtgever daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres schriftelijk aan BE(E) Top of mind mede te delen. 

 

Artikel 10. Wijziging van de Overeenkomst 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BE(E) Top of mind zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BE(E) Top of mind de Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, dan zal BE(E) Top of mind daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

 

Artikel 11. Opleveringstermijn 

 1. Alle door BE(E) Top of mind genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. BE(E) Top of mind spant zich ernaar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Een vermelde of overeengekomen opleveringstermijn is nimmer bindend. De duur van de uitvoering van de werkzaamheden kan beïnvloed worden door de kwaliteit van de informatie en zaken die de Opdrachtgever verstrekt en door de medewerking die wordt verleend.
 2. BE(E) Top of mind is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is BE(E) Top of mind gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst zijn overeengekomen.
 3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de Opdrachtgever tot enigerlei schadevergoeding, tot ontbinding van de Overeenkomst of een andere actie jegens BE(E) Top of mind. Dit geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van BE(E) Top of mind.

 

Artikel 12. Prijzen en tarieven 

 1. De vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief btw en in euro’s.
 2. BE(E) Top of mind heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de Opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de Opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk te geschieden binnen 2 weken nadat de Opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de Overeenkomst geeft de Opdrachtgever niet het recht om de Overeenkomst te ontbinden.
 3. BE(E) Top of mind is gerechtigd een vast overeengekomen prijs te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BE(E) Top of mind, dat in redelijkheid niet van BE(E) Top of mind mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen prijs. 

 

Artikel 13. Facturatie en betaling 

 1. Facturatie voor uitgevoerde werkzaamheden geschiedt maandelijks achteraf, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. 
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Betaling vindt plaats zonder enige aftrek, korting, verrekening of opschorting door Opdrachtgever. 
 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. In dat geval is de Opdrachtgever, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke (handels)rente aan BE(E) Top of mind verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 100,-. Is de Opdrachtgever een consument, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld Overeenkomstig de Wet incassokosten.
 5. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al wijst de Opdrachtgever een andere volgorde van toerekening aan.
 6. BE(E) Top of mind kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de Opdrachtgever alle aan BE(E) Top of mind verschuldigde bedragen betaald heeft.
 7. Rechten worden aan de Opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van, zowel voorlopige als definitieve, (ontwerpen van) tekst(en), concepten, digitale informatie, programmatuur, logo’s, ontwerpen, e.d., hierna te noemen “werk”, die BE(E) Top of mind in het kader van de Overeenkomst heeft vervaardigd, berusten bij BE(E) Top of mind of bij haar licentiegever(s).
 2. BE(E) Top of mind verleent aan de Opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de Opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens BE(E) Top of mind heeft voldaan. 
 3. Door de oplevering van werk worden geen auteursrechten in de zin van de Auteurswet overgedragen. Alle rechten van intellectuele eigendom op het werk berusten uitsluitend bij BE(E) Top of mind of bij haar licentiegever(s).
 4. Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een schriftelijke Overeenkomst overeenkomen.
 5. Indien de Opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van BE(E) Top of mind, dan heeft BE(E) Top of mind het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die BE(E) Top of mind daardoor heeft geleden aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.
 6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij BE(E) Top of mind voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
 7. BE(E) Top of mind is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of PR doeleinden. In dit kader heeft BE(E) Top of mind het recht de naam en/of het logo van de Opdrachtgever en een link naar de website van de Opdrachtgever op haar Website te plaatsen.

 

Artikel 15. Onderzoek naar het bestaan van rechten 

 1. Tot de opdracht behoort niet het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever dient zelf na te gaan of de materialen die hij voor de uitvoering van de Overeenkomst aan BE(E) Top of mind ter beschikking stelt, geen inbreuk maken op de merkrechten, auteursrechten, portretrechten, e.d. van derden.

 

Artikel 16. Klachten 

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk na de oplevering aan BE(E) Top of mind kenbaar te worden gemaakt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat BE(E) Top of mind in staat is adequaat te reageren.
 2. Indien een klacht gegrond is, dan zal BE(E) Top of mind de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal BE(E) Top of mind slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 18.
 4. Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 5. Voor vragen en/of klachten kan de Opdrachtgever op de volgende wijzen contact opnemen met BE(E) Top of mind:
 1. via het telefoonnummer: (06) 57 20 49 00
 2. via het e-mailadres: info@beeconsultancy.nl

 

Artikel 17. Opschorting en ontbinding 

 1. BE(E) Top of mind is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden, indien: 
 1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de Overeenkomst BE(E) Top of mind ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
 3. aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
 4. de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
 5. ten aanzien van de Opdrachtgever een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 6. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een overname of samenvoegen van ondernemingen.
 1. Voorts is BE(E) Top of mind bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van BE(E) Top of mind op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BE(E) Top of mind de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
 3. BE(E) Top of mind behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 18. Aansprakelijkheid en verjaring 

 1. BE(E) Top of mind kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: 
 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 19.1 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld.
 1. De Opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. BE(E) Top of mind is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de Opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de Opdrachtgever gegeven instructies. De Opdrachtgever vrijwaart BE(E) Top of mind tegen alle aanspraken ter zake.
 2. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. BE(E) Top of mind is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
 3. De Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, kan BE(E) Top of mind niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
 4. BE(E) Top of mind is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
 5. BE(E) Top of mind is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door de Opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de Opdrachtgever.
 6. BE(E) Top of mind is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen dan wel schade indien voor de uitvoering van de Overeenkomst derden worden betrokken op initiatief van BE(E) Top of mind.
 7. De Opdrachtgever is zelfverantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van BE(E) Top of mind, maakt.
 8. BE(E) Top of mind kan door de Opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de Opdrachtgever.
 9. BE(E) Top of mind is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
 10. Iedere aansprakelijkheid van BE(E) Top of mind voor gevolgschade is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
 11. Indien BE(E) Top of mind aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BE(E) Top of mind beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van BE(E) Top of mind gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 12. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde ook jegens BE(E) Top of mind, vervallen in ieder geval na één jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 19. Overmacht 

 1. Van overmacht aan de zijde van BE(E) Top of mind is onder andere sprake indien BE(E) Top of mind verhinderd wordt haar verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens BE(E) Top of mind de Overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden. Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door BE(E) Top of mind zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
 2. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van BE(E) Top of mind ten gevolge waarvan BE(E) Top of mind haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover BE(E) Top of mind ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BE(E) Top of mind gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 20. Geheimhouding 

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, BE(E) Top of mind gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en BE(E) Top of mind zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is BE(E) Top of mind niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 21. E-mail & Marketing

 1. BE(E) Top of mind garandeert dat zij de (klant)gegevens van Opdrachtgever nimmer commercieel zal exploiteren of gebruiken. 
 2. BE(E) Top of mind kan het e-mailadres van Opdrachtgever gebruiken om deze te infomeren over (nieuwe) diensten en Digitale product(en) van BE(E) Top of mind. Daarnaast kan BE(E) Top of mind frequent nieuwbrieven, promotie-mail versturen. Opdrachtgever kan zich hier te allen tijde voor afmelden door het sturen van een e-mail met als onderwerp ‘afmelden’. 
 3. BE(E) Top of mind zal alle (klant) gegevens van Opdrachtgever behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens). 

 

Artikel 22.  Verwerken van persoonsgegevens 

 1. Indien BE(E) Top of mind bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de privacyverklaring van toepassing.
 2. De privacyverklaring is te vinden op [hyperlink] en kan op verzoek per post of e-mail worden toegestuurd.

 

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

 1. Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en BE(E) Top of mind worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar BE(E) Top of mind gevestigd is. De Opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat BE(E) Top of mind zich schriftelijk jegens de Opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 3. Alvorens partijen besluiten het geschil voor te leggen aan de rechter zal het conflict aan een onafhankelijke & onpartijdig mediator voorgelegd worden. 

HOOFSTUK 2: DIGITALE PRODUCTEN

 

Artikel 24. Productspecificaties en fouten 

 1. De wezenlijke kenmerken van de Digitale producten zijn omschreven op de Website.
 2. BE(E) Top of mind kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de Website.
 3. Het assortiment aan onlineproducten en/of diensten dat op de Website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

Artikel 25. Gebruiksvoorwaarden 

 1. Bij gebruik van de Website dient de Opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
 2. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de Website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van BE(E) Top of mind of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de Website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

Artikel 26. Totstandkoming van de Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Opdrachtgever het bestelproces via de Website succesvol heeft doorlopen.
 2. De Overeenkomst kan pas via de Website tot stand komen nadat de Opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden & de privacyverklaring. 
 3. Nadat de Overeenkomst via de Website tot stand is gekomen, stuurt BE(E) Top of mind een bevestigingse-mail naar de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te nemen met BE(E) Top of mind. Zolang de opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft ontvangen, kan de Opdrachtgever de Overeenkomst kosteloos annuleren.

 

Artikel 27. Herroepingsrecht 

 1. Aangezien de Digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het herroepingsrecht op de bestelde Digitale producten niet van toepassing, mits de levering van het Digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
 2. Indien de Opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van de Digitale producten en de Opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal BE(E) Top of mind pas overgaan tot de levering van de Digitale producten nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

 

Artikel 28. Digitale producten en account 

 1. De Digitale producten wordt via de Website ter beschikking gesteld. De Opdrachtgever kan via zijn account op de Website de Digitale producten inzien en/of volgen.
 2. De inhoud van de Digitale producten is niet direct zichtbaar op de Website. 
 3. De geldigheid van het Digitale product online programma is 1 jaar (365 dagen) na aankoop van de Digitale product online programma. Na verloop van bovengenoemde termijn zal het account almede de inhoud verwijderd worden. 
 4. De Opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Opdrachtgever dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Indien de Opdrachtgever constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, dan dient de Opdrachtgever BE(E) Top of mind daarvan onverwijld in kennis te stellen.
 5. BE(E) Top of mind garandeert niet dat de Website zonder onderbrekingen of zonder fouten werkt. De Opdrachtgever erkent dat toegang tot de Website onderbroken kan worden door diverse redenen. BE(E) Top of mind is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze tijdelijke onderbreking van de Website waardoor de Opdrachtgever tijdelijk de opleiding niet kan volgen. BE(E) Top of mind zal
  echter pogen een volledige continuïteit van de beschikbaarheid van de Website te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. 

 

Artikel 29. Prijzen, facturatie, betaling en levering

 1. De op de Website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s.
 2. Voor de bestelde Digitale producten stuurt BE(E) Top of mind een factuur via de e-mail.
 3. De Opdrachtgever kan de bestelling die via de Website geplaatst is op de volgende wijzen betalen:
 1. iDeal
 2. Banktransactie
 1. De Opdrachtgever dient de Digitale producten direct af te rekenen in de webshop. 
 2. De levering van de Digitale producten zal direct plaatsvinden, middels een download-link op het verstrekte e-mailadres van Opdrachtgever aan BE(E) Top of mind. Bij de Digitale product online programma zal de Opdrachtgever inlogcodes ontvangen op het verstrekte e-mailadres van Opdrachtgever aan BE(E) Top of mind.
 3. Bij de Digitale producten hanteert BE(E) Top of mind niet teruggave van geldbeleid, omdat de Digitale producten direct voor de Opdrachtgever klaar staan op het verstrekte e-mailadres van de Opdrachtgever. 
 4. Indien de Opdrachtgever kiest voor online consultancy zal BE(E) Top of mind telefonische contact opnemen met de Opdrachtgever, levering zal in overleg met de Opdrachtgever plaatsvinden. 

Artikel 30: Intellectuele eigendomsrechten 

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de Digitale producten die in het kader van een Overeenkomst aan de Opdrachtgever worden verstrekt, berusten uitsluitend bij BE(E) Top of mind. 
 2. De door BE(E) Top of mind geleverde informatie en producten zijn uitsluitend
  verstrekt om door de Opdrachtgever zelf te worden gebruikt voor het doel waarvoor het is verstrekt.
 3. De Opdrachtgever is niet gerechtigd om buiten dit doel (delen van) een geleverd product te wijzigen,
  (delen van) de geleverde informatie en producten te openbaren, verveelvoudigen, of er derden kennis van te laten nemen, al dan niet tegen betaling. 
 4. In geval van naamsvermelding van BE(E) Top of mind bij geleverde Digitale producten, is de Opdrachtgever niet gerechtigd deze te verwijderen.
 5. Ook na het eindigen van de Overeenkomst blijven de bepalingen van artikel 30 geldig. 

 

Artikel 31.  Aansprakelijkheid 

 1. BE(E) Top of mind kan nimmer garanderen dat het volgen van de dat het afnemen van een digitaal product ertoe leidt dat het bedrijf van de Opdrachtgever een succes wordt. 
 2. BE(E) Top of mind is niet verantwoordelijk voor de resultaten die de Opdrachtgever in de Digitale product online programma haalt. De Opdrachtgever is en blijft verantwoordelijk voor zijn eigen voortgang en resultaten. 

Voorwaarden De inclusieve organisatie

Over De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera is expert op het gebied van diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie. De Inclusieve Organisatie biedt gratis tools, trainingen en workshops voor het creëren van gelijke kansen en het bevorderen van diversiteit binnen jouw bedrijf.

Contact

De Inclusieve Organisatie

Madhu Mathoera

📩 Contact? Klik hier

top
© 2024 De inclusieve organisatie

IS JOUW DGI-KENNIS UP TO DATE?

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste DGI-nieuws!